PINDORA -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

1. YLEISTÄ

Näitä Pindora-palvelun käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Pindora Oy:n (”Pindora” tai ”me”), tarjoaman ja hallinnoiman selainpohjaisen verkkopalvelun pindora.fi tai admin.pindora.fi käyttöön (Pindoran selainpohjainen verkkopalvelu, sen päivitykset, käyttäjäprofiilit ja käyttöliittymät, käyttöympäristö, palveludokumentaatio, soveltuva ohjelmisto sekä palvelun käyttöön vaadittava Pindora-laite jäljempänä yhdessä ”Palvelu”). 

Ottamalla Palvelun käyttöön, käyttämällä Palvelua tai rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä (”Käyttäjä” tai ”sinä”) hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttöehdot sääntelevät Pindoran ja Käyttäjän välistä suhdetta Palvelun tarjoamiseksi ja käyttämiseksi. Palvelun käyttöönotto ja käyttö edellyttävät Käyttöehtojen hyväksymistä. Kehotamme sinua tutustumaan näihin Käyttöehtoihin ennen kuin otat Palvelun käyttöösi tai käytät Palvelua. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, et voi käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää pääkäyttäjältä täysivaltaisuutta. Valtuutetut loppukäyttäjät voivat olla myös alle 18-vuotiaita henkilöitä.

Palvelun Käyttäjänä voi olla kuluttajan asemassa oleva luonnollinen henkilö, joka on asentanut ostamansa Pindora-laitteen laillisesti hallinnoimansa tilan oven lukitusjärjestelmän päälle ja konfiguroinut laitteen Palveluun (ns. pääkäyttäjä) taikka pääkäyttäjän valtuuttama luonnollinen henkilö (ns. valtuutettu loppukäyttäjä), jolle pääkäyttäjä on myöntänyt Palvelun käyttöoikeuden suhteessa pääkäyttäjän Pindora-laitteeseen. 

Pindora pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat nähtävissä Palvelussa. Muutokset tulevat Käyttäjää sitovaksi Käyttäjän jatkaessa Palvelun käyttöä taikka, olennaisten muutosten osalta, kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun olemme informoineet rekisteröityneitä Käyttäjiä olennaisista muutoksista Käyttöehtoihin. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtojen muutoksia, on Käyttäjän välittömästi lopetettava Palvelun käyttö.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Pindora kerää ja käsittelee Palvelussa rekisteröityneiden tai Palvelussa muutoin henkilötietoja antaneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen, soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä toimivaltaisten tietosuojaviranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Henkilötietojen käsittely Palvelun tarjoamisen yhteydessä on tarkemmin kuvattu tietosuojaselosteessa, joka löytyy täältä

3. PALVELUKUVAUS

Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa Käyttäjälle fyysisen Pindora-laitteen yhdistäminen Palveluun käyttöliittymän kautta sekä laitteen hallinnointi Palvelun sisältämän hallintapaneelin avulla. Käyttäjä saa Palvelun kautta mm. tiedon niiden ovien avaamisista, joihin Pindora-laite on asennettu, ja mahdollisuuden avata ovia etänä. Lisäksi pääkäyttäjä voi luoda valtuutetuille loppukäyttäjille käyttöoikeuksia oviin, joihin pääkäyttäjän hallinnoima Pindora-laite on asennettu.

Palvelun käyttöönotto vaatii pääkäyttäjältä käyttäjätilin luomista Palveluun sekä tässä yhteydessä pyydettyjen tietojen antamista, Pindora-laitteen hankkimista, laitteen asennusta ja konfigurointia sekä laitteen yhdistämistä Palvelun käyttäjätiliin selaimen välityksellä. Pindora ei Palvelun tarjoajana vastaa Pindora-laitteen asentamisesta, konfiguroimisesta ja yhdistämisestä Palveluun, ellei Käyttäjän ja Pindoran välillä ole nimenomaisesti muuta sovittu.

Pindora-laitteen ostamiseen Pindoran verkkokaupasta tai muulla etämyyntikeinolla sekä Pindoran verkkosivuston käyttöön sovelletaan Pindoran verkkokaupan käyttö- ja sopimusehtoja, jotka on luettavissa täältä.

4. YHTEYSTIETOMME

Pindora Oy 
Y-tunnus 2790322-6
Veneentekijäntie 8
00210 Helsinki
support@pindora.fi
+358 40 626 2510

5. REKISTERÖITYMINEN 

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun Käyttäjäksi rekisteröityneellä pääkäyttäjällä ja/tai valtuutetuilla loppukäyttäjillä. Palvelun käyttö edellyttää pääkäyttäjän rekisteröitymistä Palveluun ja käyttäjätilin luomista. Rekisteröityminen on maksutonta. Kullakin pääkäyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili. Pääkäyttäjän tulee rekisteröityessään Palveluun antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut, ajantasaiset ja totuudenmukaiset yksilöintitiedot.

Pääkäyttäjä saa Palvelun käyttöä varten käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla pääkäyttäjä voi kirjautua Palveluun. Palvelun käyttö valtuutetun loppukäyttäjän toimesta edellyttää, että pääkäyttäjä on antanut valtuutetulle loppukäyttäjällä käyttäjätunnuksen ja salasanan ja luonut tälle käyttäjätilin Palvelun kautta.

Käyttäjä on vastuussa omalla käyttäjätilillään Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä ja laiminlyönneistä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa siirtää, ilmaista, lainata tai luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana joutuu kolmannen osapuolen tietoon, Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Pindoralle. Meillä on oikeus estää pääsysi käyttäjätilillesi syytä ilmoittamatta, jos epäilemme käyttäjätiliisi kohdistuvia väärinkäytöksiä tai petoksia. 

Pindora ei missään tapauksessa ole vastuussa Palvelun Käyttäjän käyttäjätilin oikeudettomasta käytöstä tai tällaisesta käytöstä Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä on täysimääräisesti vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä Pindoralle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

6. PALVELUN KÄYTTÖ JA OIKEUDET PALVELUUN

Palveluun saattaa sisältyä osioita ja toiminnallisuuksia, joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi Palvelussa erikseen annettavia ehtoja tai ohjeita. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain näiden Käyttöehtojen ja edellä mainittujen muiden ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. 

Palvelu ja sen sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, palveludokumentaatio, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) ovat Pindoran ja/tai sen lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omistusoikeuden-, tekijänoikeuden ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Tällä sopimuksella ei, alla mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuunottamatta, siirretä Käyttäjälle mitään omistus- tai aineettomia oikeuksia Palveluun tai sen sisältöön.

Pindora myöntää Käyttäjälle näiden Käyttöehtojen mukaisesti rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävissä olevan ja ei-alilisensoitavan käyttöoikeuden Palveluun Pindoran ja Käyttäjän välisen sopimuksen voimassaoloaikana yksinomaan sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti. 

Jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti, Pindoralla on oikeus välittömästi estää Käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen.

Käyttäjä on vastuussa kaikista tiedoista ja materiaaleista, jonka Käyttäjä itse tallentaa Palveluun ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen kolmansien osapuolien saataville. Palveluun ei saa tallentaa eikä Palvelun avulla saa välittää materiaalia, joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on haitallista Palvelun toimivuudelle taikka joka muuten lain tai hyvän tavan vastaista.

Käyttöehdot eivät vaikuta Käyttäjän Palveluun itse tallentamien tietojen ja materiaalin omistusoikeuteen, joka säilyy Käyttäjällä tai muulla oikeudenhaltijalla. Pindora saa Käyttäjän Palveluun itse tallentamaan materiaaliin tai tietoihin rajoitetun, ei-eksklusiivisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä tallennettua materiaalia tai tietoja Palvelun tarjoamiseksi sopimuksen voimassaoloaikana.

Pindora on oikeutettu poistamaan sellaisen Palvelussa olevan materiaalin tai estämään sellaisen Palvelua hyväksi käyttäen jaetun materiaalin levittämisen, joka Pindoran arvion mukaan rikkoo Käyttöehtoja taikka on lain tai hyvän tavan vastaista.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta, suojaamisesta sekä näihin liittyvistä välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

7. EI-SALLITTU KÄYTTÖ

Ellei näistä Käyttöehdoista muuta johdu tai Pindora anna siihen erillistä kirjallista suostumusta, Käyttäjä ei saa itse (tai sallia kolmannen osapuolen):

 • muokata tai jäljentää Palvelua tai sen sisältöä tai niiden osaa;
 • kiertää tai yrittää kiertää Palvelun kopioinninestotoimintoja tai muita teknisiä suojatoimenpiteitä;
 • selvittää, tutkia tai testata Palvelun haavoittuvuuksia;
 • käyttää Palvelua tai Palvelussa saatavilla olevaa sisältöä tavalla, joka saattaa vahingoittaa, vaurioittaa, ylikuormittaa tai heikentää Palvelua;
 • käyttää tiedonlouhinta-, raaputus-, automaatio- tai muita tiedonkeruu- ja/tai louhintametodeja Palveluun;
 • käyttää Palvelua bottien tai muiden automatisoitujen käyttömetodien avulla;
 • jakaa, vuokrata, siirtää, levittää, välittää, julkisesti esittää, valmistaa kappaleita tai muulla tavoin saattaa Palvelun sisältöä (muokattuna tai sellaisenaan) yleisön saataville;
 • takaisinmallintaa, purkaa osiin tai yrittää selvittää Palvelun lähdekoodia tai sen osaa;
 • rekisteröityä Palveluun käyttämällä väärää identiteettiä tai toisen henkilön identiteettiä;
 • saada pääsyä Palveluun käyttämällä muita kuin Pindoran yksinomaisesti tarjoamia käyttöliittymiä;
 • käyttää Palvelua sellaisen materiaalin lähettämiseen, joka sisältää haittaohjelmia, viruksia, matoja, vakoiluohjelmia tai muuta ohjelmistoa, joka on tarkoitettu tietokoneohjelman tai laitteiston häiritsemiseen, tuhoamiseen tai sen toiminallisuuden rajoittamiseen;
 • käyttää Palvelua tavalla, joka rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, liikesalaisuutta tai yksityisyyden suojaa; tai
 •  keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa.

8. PINDORAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Pindora vastaa näissä Käyttöehdoissa kuvatulla ja rajatulla tavalla Palvelun teknisestä tarjoamisesta ja ylläpidosta sekä Palvelussa olevien tietojen säilyttämisestä. Pindora pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden.

Pindora pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua, mistä johtuen Palveluun voidaan tehdä muutoksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Pindoran yksinomaisessa harkintavallassa.

Palvelu ja sen sisältö tarjotaan käytettäväksi ”sellaisena kuin se on”. On mahdollista, ettei Palvelu tai jokin sen toiminnallisuus ole Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti ja virheettömästi. Palvelun toiminta tai jotkut toiminnallisuudet voivat olla riippuvaisia esimerkiksi Käyttäjän käyttämistä laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä. 

Pindora ei vastaa mahdollisista Palvelun käyttöön liittyvistä välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita saattaa aiheutua mm. sen vuoksi, ettei Käyttäjällä ole tilapäisesti, kokonaan tai osittain pääsyä Palveluun johtuen teknisestä viasta tai muusta seikasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Pindora ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita Palvelun toiminallisuudesta, ominaisuuksista, virheettömyydestä, viruksettomuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen

9. PALVELUN HINTA JA MAKSAMINEN

Pindoran Palvelu toimii tilauspohjaisesti, ja Palvelun käyttö saattaa edellyttää Palvelun käyttömaksun suorittamista Pindoralle. Palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvistä käyttömaksuista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelua koskevan tilauksen tekemisen yhteydessä. Palvelun käyttömaksun suoritusvelvollisuus alkaa, kun Pindora on vahvistanut maksullista Palvelua koskevan tilauksen. Ellei tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa ole toisin ilmoitettu, Palvelun käyttömaksu veloitetaan kuukausittain etukäteen niin, että yksittäinen käyttömaksu kohdistuu maksua seuraavaan kalenterikuukauteen. Käyttömaksu sisältää soveltuvan lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.

Käyttäjä maksaa Palvelun käyttömaksun niillä maksutavoilla, jotka Pindoran maksupalveluntarjoajakumppanina toimiva Paytrail Oyj kulloinkin Palvelussa tarjoaa. Paytrail Oyj:n kulloinkin soveltuvat maksuehdot on löydettävissä täältä. Paytrail Oyj välittää Käyttäjän maksun Pindoralle ja maksunsaajana Käyttäjän tiliotteella tai korttilaskulla näkyy Paytrail Oyj. Suorittamalla Palvelun käyttömaksun Käyttäjä hyväksyy Paytrail Oyj:n maksuehdot.

Pindora ei vastaa Palvelun käyttömaksuihin liittyvien maksutransaktioiden toteuttamisesta tai niihin liittyvistä mahdollista ongelmista. Mikäli Käyttäjän maksussa ilmenee ongelmia, tulee Käyttäjän olla yhteydessä Paytrail Oyj:hin, jonka yhteystiedot löytyvät Palvelusta.

Pindora ei tallenna tai kerää Palvelun kautta pankki- tai maksukorttitietoja, jotka Käyttäjä toimittaa Paytrail Oyj:lle maksutransaktion yhteydessä.

Pindora pidättää oikeuden milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa Palvelussa ilmoitettuja käyttömaksuja sekä korjata mahdolliset virheet ilmoitetuissa hinnoissa. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun kautta, sähköpostitse tai muulla kirjallisella tavalla. Hinnanmuutos tulee voimaan ilmoitusta välittömästi seuraavan laskutusjakson alusta. Jos Käyttäjä ei hyväksy hinnanmuutosta, on Käyttäjällä oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja ilmoittaa Palvelun irtisanomisesta kirjallisesti Pindoralle, jolloin Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun ja sitä koskeva maksuvelvollisuus päättyvät irtisanomista välittömästi seuraavan laskutusjakson loppuun. Mikäli Käyttäjä ei lopeta Palvelun käyttöä ja ilmoita Palvelun irtisanomisesta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa, katsotaan Käyttäjän hyväksyneen hinnanmuutoksen.

10. VOIMASSAOLO

Nämä Käyttöehdot muodostavat Palvelun käyttöä koskevan sitovan sopimuksen Käyttäjän ja Pindoran välille. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei Palvelua koskevan tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa ole toisin ilmoitettu.

Käyttäjä ja Pindora voivat koska tahansa ilman erityistä syytä irtisanoa sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle Palvelun kautta tai sähköpostitse taikka muulla kirjallisella tavalla. Irtisanominen tulee voimaan maksuttoman tilauksen osalta heti ja maksullisen tilauksen osalta irtisanomista välittömästi seuraavan laskutusjakson päättyessä. Hinnanmuutostilanteessa Käyttäjällä on lisäksi kohdan 8 mukainen irtisanomisoikeus.

Käyttäjä voi lisäksi koska tahansa lopettaa Palvelun käytön sekä halutessaan pyytää Pindoraa poistamaan käyttäjätilinsä Palvelusta, jolloin Käyttäjä ei enää voi käyttää Palvelua. Palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvä maksuvelvollisuus päättyy kuitenkin vasta irtisanomisen perusteella edellä kuvatulla tavalla.

Jos Käyttäjä rikkoo näistä Käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan taikka menettelee lain tai hyvän tavan vastaisesti, Pindora voi Palvelun käytön estämisen lisäksi poistaa Käyttäjän käyttäjätilin ja purkaa sopimuksen välittömästi. Tällaisissa tapauksissa Pindora ilmoittaa toimenpiteistä Käyttäjälle viipymättä samalla tavalla kuin irtisanomisesta.

Käyttöehtojen sellaiset ehdot, joiden on luonteensa puolesta tarkoitus jäädä voimaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen, jäävät voimaan sopimuksen päättymisestä huolimatta.

11. VASTUUNRAJOITUS

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Pindora ei vastaa Käyttäjää kohtaan mistään Palveluun tai sen toimimattomuuteen liittyvästä epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle mahdollisesti Palvelun käyttämisestä aiheutuu.

Pindoran vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina enintään Käyttäjän vahinkotapahtumaa edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana suorittamien Palvelun käyttömaksujen yhteenlaskettuun kokonaissumman. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos Käyttäjä käyttää Palvelun maksutonta versiota, Pindora ei vastaa miltään osin Käyttäjälle mahdollisesti aihautuvista vahingoista.

Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Pindora ei ole vastuussa Käyttäjää kohtaan vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä Käyttöehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka johtuu Pindoran vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jonka vaikutuksia Pindora ei kykene välttämään tai voittamaan taikka joiden välttäminen ja voittaminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai kustannuksia. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi, mutta ei tähän rajoittuen, luonnonmullistusta, tulipaloa, tuonti- ja vientirajoituksia, tulvaa, sotatoimea, terroristista tekoa, tietoliikenneyhteyksien katkeamista, työtaistelutoimea, vallankumousta, pandemiaa, epidemiaa, viranomaisten toimenpidettä, tuomioistuimen määräystä tai Pindoran alihankkijoiden suoritusestettä. Pindora on velvollinen kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan Käyttäjälle ylivoimaisen esteen käsilläolosta.

Pindora on velvollinen täyttämään Käyttöehtojen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen poistuttua. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia, mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli kolmekymmentä (30) päivää.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Käyttöehtoihin sekä niihin liittyviin mahdollisiin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdollisesti erimielisyydet neuvottelemalla. Jos Käyttöehtoihin liittyviä riitaisuuksia ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, Käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, sinun tulee olla yhteydessä lähimmän maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Käyttäjä voi myös saattaa Käyttöehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän niin kutsutun verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/odr). 

Käyttöehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjä voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana myös asuinpaikkansa toimivaltaisessa alioikeudessa.