fbpx

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan tarkoittama 

TIEDOTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
(MARKKINOINTI JA MYYNTI) 


Tämä tiedote on laadittu: 09.07.2019 

1. HENKILÖTIETOJEN REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Pindora Oy (Y-tunnus 2790322-6) (”Pindora”) 

Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

support@pindora.fi, puh. +358 40 595 3420 (arkisin klo 8–16) 

2. TIETOSUOJAVASTAAVA 

Tuomas Koski 

support@pindora.fi, puh. +358 40 595 3420 (arkisin klo 8-16) 

3. TIEDOTTEEN TARKOITUS 

Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten Pindora käsittelee henkilötietoja markkinointiin, suoramarkkinointiin,  asiakassuhteen solmimiseen ja ylläpitämiseen. Tässä tiedotteessa toimitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 14 artiklan mukaiset tiedot niille henkilöille, joiden tietoja Pindora käsittelee näihin tarkoituksiin. Tässä tiedotteessa tarkoitetaan termillä ”henkilö” kaikkia niitä ihmisiä, joiden tietoja käsitellään. Sana ”käsitellä” tarkoittaa lainsäädännössä määriteltyä termiä, joka tarkoittaa esimerkiksi vain tallentamista.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET 

4.1 Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

(a) henkilötietojen käsittely, markkinoinnin kohdistaminen (mukaan lukien suoramarkkinointi ja sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettäminen), koekäyttötunnusten hallinnointi (luodaan koekäyttötunnukset ja varmistetaan oikeat henkilöt koekäyttötunnuksille, koekäyttötunnusten käytön aikana varmistetaan oikeanlainen käyttö ja koekäyttöjakson jälkeen varmistetaan koekäyttötunnusten tuhoaminen määräajan jälkeen). 

(b) Henkilötietoja käytetään myös asiakassuhteen hoitamiseen sekä mahdollisten reklamointien hoitamiseen, käyttötuen antamiseen sekä Pindoran sisäisiin markkinointi- ja asiakasanalyyseihin ja markkinointitutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Pindoran oman liiketoiminnan edelleen kehittämiseen. 

4.2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat seuraavat: 

(a) Henkilötiedon käsittely on tarpeen kohdan 4.1 (a) sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi henkilön pyynnöstä. 

(b) Henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sähköisesti tai kirjallisesti tämän tietosuojatiedotteen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn.

(d) Henkilötiedon käsittely on tarpeen Pindoran lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

5. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

5.1 Pindora käsittelee tiedotteen mukaista tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoryhmiä: 

Henkilötiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhtiön nimi ja Y- tunnus), erityiset henkilötiedot (kuten sosiaalisen median profiilin valokuva), profilointitiedot (kuten käyttäjän IP-osoite, rajoitetut sijaintitiedot). 

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT 

6.1 Henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille: 

(a) ICT-alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Pindoran kanssa tehdyn sopimuksennojalla ja ainoastaan tuottaakseen Pindoraille palveluita. 

(b) Pindoran jälleenmyyjät, agentit ja yhteistyökumppanit, jotka käsittelevät henkilötietoja Pindoran kanssa tehtyjen sopimusten perusteella markkinoidakseen Pindoran tuotteita ja palveluja.

6.2 EU-alueen ulkopuolelle luovutettavien henkilötietojen osalta noudatetaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä sekä EU-komission mallisopimuksia. 

7. ERI HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

7.1 Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin Pindoran ja henkilön asiakassuhde on voimassa ja asiakassuhteen päättymisen jälkeen hallinnon järjestämisen edellyttämän ajan, joka ei kuitenkaan voi ylittää kolmea vuotta.

8. OIKEUS SAADA PÄÄSY ITSEÄ KOSKEVIIN HENKILÖTIETOIHIN 

8.1 Henkilöllä on oikeus saada Pindoralta tieto hänestä kerätyistä henkilötiedoista. Jos henkilö pyytää useampia jäljennöksiä tiedoistaan, Pindora voi periä niistä kohtuullisen lain määrittelemän maksun. 

9. OIKEUS PYYTÄÄ TIETOJEN OIKAISEMISTA 

Henkilöllä on oikeus vaatia, että Pindora oikaisee ilman aiheetonta viivytystä henkilöä koskevat puutteelliset ja virheelliset henkilötiedot. 

10. OIKEUS PYYTÄÄ TIETOJEN POISTAMISTA 

10.1 Pindora poistaa henkilön pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

(a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 

(b) henkilö peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 

(c) käsittelyyn ei enää ole olemassa perusteltua syytä; 

(d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; 

10.2 Pindoralla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa henkilötietoja, mikäli henkilötietojen käsittely on Pindoraille välttämätöntä: ; 

(a) lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten;

(b) oikeudellisen vaatimuksen esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

11. OIKEUS PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA 

11.1 ”Käsittelyn rajoittamisella” tarkoitetaan henkilötietojen merkitsemistä siten, että niitä käsitellään vain rajoitetusti. 

11.2 Pindora rajoittaa henkilötietojen käsittelyä henkilön pyynnöstä seuraavissa tilanteissa: 

(a) henkilö kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Pindora voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

(b) Pindora ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta henkilö tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

11.3 Yllä mainituissa tilanteissa Pindora käsittelee henkilötietoja vain seuraavissa tilanteissa: 

(a) henkilön suostumuksella; 

(b) oikeudellisen vaatimuksen esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

(c) toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai 

(d) EU:n tai jäsenvaltion yleistä etua koskevasta syystä. 

12. OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN 

12.1 Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, henkilöllä on pyynnöstä oikeus: 

(a) saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Pindoralle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; 

(b) siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. 

13. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

13.1 Jos henkilö katsoo, että Pindora käsittelee henkilötietoja tietosuojaa koskevan lainsäädännön vastaisesti, henkilö voi kannella asiasta valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

14. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET 

14.1 Tiedotteen mukaiset henkilötiedot on saatu henkilöiltä itseltään, Pindoran jälleenmyyjiltä, agenteilta, yhteistyökumppaneilta ja julkisilta internetsivuilta. 

Valikko